logo
1
2

Полезно ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 22 Юли 2014 20:57

DM3 съветва:

 

При кражба на МПС

• При кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС преди кражбата.
• В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
• Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, и от всички други документи, ко...ито му предоставяте.
• Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.
• Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица в оригинал, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).
• Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.

При пътнотранспортно произшествие, пожар или природно бедствие
• В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си за събитието и запазете копие от уведомлението.
• Ако нямате Каско застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, съберете непременно информация за застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.
• При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ на тел.166 или тел.112 и да поискате да дойдат на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.
• В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед.
• Ако не успеете да се свържете със застрахователя си, попълнете двустранния констативен протокол и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го регистрирайте на тел.166
• При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.
• При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.
• При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.
• Никога не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако изиска допълнителен оглед на МПС.

При щета по Застраховка Домашно имущество
• В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, буря, градушка,експлозия на съд под налягане, земетресение, кражба, вандализъм или удар от ППС или летящо тяло, трябва да уведомите незабавно застрахователя си и съответния компетентен орган (противопожарна служба, или РУ на МВР).
• Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).
• Хубаво е да съхранявате документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.
• Следете какво се описва в протокола за оглед и запазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.
При застраховка Помощ при пътуване
• При злополука или внезапно заболяване в чужбина, винаги следвайте инструкциите на застрахователя и неговата асистанс компания относно лечебното заведение или медицинския специалист.
• Изисквайте и съхранявайте пълна медицинска документация от събитието и от направените разходи за лечението Ви.

При отказ или частично изплащане на обезщетение от застраховател
Не винаги дори и когато сте изпълнили всички съвети и указания, застрахователят се съгласява да Ви обезщети или изплати пълния размер на претенцията Ви. Причините затова могат да бъдат много и различни, но начинът да постигнете положителен резултат е като се обърнете към нас като Ваш застрахователен брокер или към юристи, които са специалисти в областта на застрахователното право.

Последно променен на Вторник, 22 Юли 2014 21:16
 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.