logo
1
2

Екипът на ДМ3 оказва консултантска помощ при съставяне на бизнес - планове за развитие на фирмите и икономически обосновки за отпускане на кредити, оценки за залог, оценки на финансови институции, както и оценки за въздействието върху околната среда на конкретно производство по утвърдени международни методики.

Ние изготвяме концесионни анализи в съответствие със Закона за концесиите на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.

 

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ:

·Оценка на бизнес потенциала
·Одит на бизнес процесите и взаимодействието помежду им във фирмата.

·Одит на маркетинговите цели и тяхното приложение в действителност
·Анализ на човешките ресурси в различните отдели на фирмата
·Привличане и мотивиране на персонал
·Формиране на екип за продажби

·Изготвяне на система за продажби съобразена с маркетинговите цели на фирмата
·Изготвяне на маркетингплан и прилагането му в действие
·Използване на възможностите на онлайн маркетинга

 

·Финансов анализ на паричните потоци спрямо целите и резултатите на фирмата.
·Оценка за ефективност и рентабилност
·Анализ на риска от несъстоятелност (банкрут) в условия на финасова и икономическа криза
·Анализ и оценка на инвестиционни проекти

·Икономическа обосновка на бизнес планове
·Представителство пред кредитни институции
·Консултиране при избор на банки
·Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции
·Изготвяне на доклади – анализи по дейността
·Финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
·Подготвяне на документи при кандидатстване за кредит;

·Развиване на бизнеса и справяне с проблемите на растежа

 

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.