logo
1
2


Имуществени застраховки

 

С имуществена застраховка в Алианц България Вие се грижите не само за дома, в който живеете, но и за движимото имущество в него. Имате възможност да избирате между няколко застраховки.

 

Какво покрива застраховка „Моят дом“

Застраховката покрива щети вследствие пожар, природни бедствия, кражба чрез взлом и други събития, довели до унищожаване или увреждане на вашето имущество.

Защо да сключва застраховка „Моят дом“

 • Варианти за избор на застрахователни суми до 120 000 лв.
 • Застраховане на имущество до 160 кв.м. РЗП
 • Без самоучастие при застрахователна сума над 40 000 лв.
 • Нисък размер на премията
 • Възможност за плащане на вноски
 • Бързо и лесно сключване – без опис на имуществото.

Осигуряваме ви различни нива на покритие, съобразени с вашите конкретни изисквания и потребности.

Основно покритие

 • пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара
 • удар от мълния, експлозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони, и други външни обекти вследствие буря или градушка)
 • тръбопроводна вода
 • удар от превозно средство или животно.

Предимства

 • Избирате покритие в зависимост от Вашите потребности
 • Общ лимит за вашите движимо и недвижимо имущество, използвано за жилищни цели 
 • База на определяне на застрахователната сума - Възстановителна
 • В покритието се включва движимо имущество на стойност до 30% от застрахователната сума без опис

С клауза „Основно покритие“ на обезщетение подлежат:

 • Материалните щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от превозно средство;
 • Допълнителните разходи, направени за ограничаване на вредите, отстраняване на останки, преместване и съхранение на имуществото, хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо;

 

 

 

 

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.