logo
1
2


Финансови рискове и отговорности

 

 

 • Лихва от 4,5% в лева и евро при рефинансиране. 
 • Лихва от 4,8% в лева и евро за нов кредит. 
 • Безплатни застраховки Имущество и Живот* за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства. 
 • Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит.  

Безплатната застраховка Живот е при условие,че кредитополучателят отговаря на изискванията на ЗАД Алианц България Живот.

 

 • За рефинансиране на съществуващи кредити в други банки. 
 • За покупка и строителство на жилищен имот, магазин, ателие, офис, кабинет. 
 • За текущи нужди.

Срок:

До 120 месеца

Лихвени условия:

от 6.60% до 11.90% плаващ лихвен процент за кредити в лева и в евро

Лихвата за потребителския кредит се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. Референтният лихвен процент е пазарен индекс - 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева или 6-месечен EURIBOR за кредити в евро, чиято стойност се изчислява два пъти годишно – на 01 януари и 01 юли, чрез усредняване на ежедневните стойности за периода от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември.

ГПР: 7,15% за кредит в размер 10 000 лева и срок на погасяване – 120 месеца при равни месечни вноски при лихва 6,60%. Месечна вноска по кредита - 115.56 лева. Обща дължима сума 13 966,89 лева.

Забележка: Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните условия по него в зависимост от кредитния рейтинг на клиента и изискванията за кредитоспособност.

При изчисляване на ГПР се включват

 

 • Такса за проучване и изготвяне на становище 1% от одобрения лимит при усвояване
 • Месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 1.50 лв.

Какво представлява студентският кредит?

Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка

Студенти и докторанти, които се обучават в акредитирани висши училища в България и отговарят едновременно на следните изисквания:

 1. да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. да не са навършили 35 години;
 3. да се обучават в редовна форма;
 4. да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
 5. да не са отстранени и не са прекъснали обучението с
 6. Какво представлява студентският кредит?
 7. Кредитът е предназначен за покриване на разходи по програма за работен и културен обмен Work & Travel. Само за студенти - български граждани, одобрени за участие в програма Work & Travel.

  • Само една такса – за предварително проучване в размер на 35 лева;
  • Без такса за одобрение;
  • Без такса за предсрочно погасяване;
  • Безплатна сметка в щатски долари за възстановяване на данъци (tax refund).

Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка.

 

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.